PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC - MẪU DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

CAPACITY SURVEY FORM - FORM FOR SUPPLIERS​

Chào anh/chị,
Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn xin gửi đến anh/chị Phiếu khảo sát năng lực nhà cung cấp. Anh/chị vui lòng điền thông tin vào phiếu khảo sát và trả lại cho chúng tôi.
Trân trọng, Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn

Dear Sir/Madam,
Dong Duong Sai Gon Co., Ltd. sends you the Supplier Capability Survey. Please fill in the survey and return it to us.
Best regards, Dong Duong Sai Gon Co., Ltd.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU KHẢO SÁT / INSTRUCTION

Chúng tôi xin gửi đến quý vị một phiếu khảo sát gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có một thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 1 là kém nhất, 5 là xuất sắc nhất. Quý vị vui lòng trả lời thật sự theo khả năng của mình và cung cấp thêm chi tiết nếu có thể./

We would like to send you a survey consisting of 10 questions. Each question has a rating scale from 1 to 5, where 1 is the worst and 5 is the best. Please answer truthfully to the best of your ability and provide additional details if possible.

CAM KẾT / COMMITMENT

Để thực hiện biểu mẫu Khảo sát năng lực nhà cung cấp, bạn cần cung cấp thông tin chính xác và trung thực về khả năng của mình. Đây là một yêu cầu quan trọng để xây dựng mối quan hệ hợp tác và tin cậy giữa bạn và chúng tôi.
Chúng tôi sẽ kiểm tra và xác nhận thông tin bạn cung cấp. Nếu có bất kỳ sự không khớp hoặc sai sót nào, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để làm rõ. Điều này có thể gây ra chậm trễ trong quá trình hợp tác và ảnh hưởng đến uy tín của bạn./

To complete the Supplier Qualification Survey form, you need to provide accurate and truthful information about your capabilities. This is an important requirement to build a cooperative and trusting relationship between you and us.
We will check and confirm the information you provide. If there are any mismatches or errors, we will contact you for clarification. This can cause delays in the cooperation process and affect your reputation.

VUI LÒNG NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BÀI KHẢO SÁT. CÁC LỰA CHỌN & KẾT QUẢ KHẢO SÁT SẼ ĐƯỢC GỬI VỀ EMAIL ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI BƯỚC NÀY.

Please enter complete information before taking the survey. The survey options and results will be sent to the registered email at this step.